Ostrzeżenia (rozcieńczenie 2K/400)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07 GHS 08
​Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera oksym 2-butanonu. Może powodować reakcje alergiczne. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować senność i zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Trzymaj z dala od źródeł ciepła, iskier, gorących powierzchni, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie pal. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać uwalniania do środowiska. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać kontaktu z oczami. Przechowywać w chłodnym miejscu w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wylewać do kanalizacji. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Zawartość lotnych związków organicznych Kategoria 1/i/Lb/2010: 500 g/l, faktycznie: < 850 g/l
Rozcieńczalnik do żywicy alkidowej klasy 3 700 Energicznie wymieszać farbę przed użyciem