prywatność i ochrona danych

Polityka prywatności

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Farben Löwe GmbH. Zasadniczo ze strony internetowej Farben Löwe GmbH można korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi zawsze odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi szczególne przepisy dotyczące ochrony danych mające zastosowanie do Farben Löwe GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie, Farben Löwe GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.
1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Farben Löwe GmbH opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
b) osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub seria takich procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.
d) ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
e) profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, analizy lub prognozy stanu zdrowia tej osoby fizycznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, miejsca pobytu lub relokacji.
f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środki zapewniające, że dane osobowe nie zostaną przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
g) Administrator lub administrator danych

Odpowiedzialna lub odpowiedzialna za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wskazania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich.
h) Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.
i) Odbiornik

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.
j) Trzeci

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
k) Zgoda

Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne dla konkretnego przypadku wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że przetwarza dane dotyczące wyrażają zgodę na dane osobowe.

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

Colors Lion GmbH

Droga dzięcioła 32

22926 Ahrensburg

Niemcy

E-mail: info@farbenloewe.de

Lokalizacja: www.farbenloewe.de


3. Pliki cookie

Strony internetowe firmy Farben Löwe GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie firma Farben Löwe GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania artykułów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.
4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy Farben Löwe GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej mogą być kontrolowane, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Löwen GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Farben Löwe GmbH analizuje zbierane anonimowo dane i informacje w sposób statystyczny w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, a docelowo zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.
5. Rejestracja na naszej stronie

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Podczas rejestracji na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie zapisywany jest również adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Zasadniczo dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma na celu ściganie karne.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub całkowitego ich usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej osobie, której dane dotyczą, w dowolnym momencie, na żądanie, informacji o tym, jakie dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją żadne prawne zobowiązania do przechowywania danych. Pełnomocnik ds. ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są w tym kontekście do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.
6. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Farben Löwe GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera, wynika z zastosowanej w tym celu maski wprowadzania.

Farben Löwe GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach firmy. Biuletyn naszej firmy może otrzymywać osoba, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłania biuletynu. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera przy użyciu procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy zapewnieniu ochrony prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani drogą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunki techniczne. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newsletter nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, przekazała nam w celu przesyłania newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link służący do cofnięcia zgody. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.
7. Śledzenie biuletynów

Biuletyn firmy Farben Löwe GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Za pomocą wbudowanego piksela śledzącego firma Farben Löwe GmbH może zobaczyć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniej odrębnej zgody udzielonej w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Color Lion GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.
8. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa Farben Löwe GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli wymaga tego ustawodawca europejski dla dyrektyw i rozporządzeń lub inny ustawodawca w ustawach lub przepisy, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez europejskiego ustawodawcę w zakresie dyrektyw i rozporządzeń lub przez innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z ustawowymi zaprowiantowanie.
10. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektywami i rozporządzeniami prawo żądania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.
b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w dowolnym momencie czas. Ponadto europejski ustawodawca dyrektyw i rozporządzeń zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
cele przetwarzania
kategorie przetwarzanych danych osobowych
o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
o ile to możliwe, planowany okres przez jaki dane osobowe są przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzaniu przez administratora lub prawie wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
istnienie prawa odwołania się do organu nadzorczego
jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoba, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust.1 i 4 DS-GVO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.
c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.
d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektywy i rozporządzenia prawo żądania od osoby odpowiedzialnej niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i jeżeli: przetwarzanie nie jest konieczne, to:
Dane osobowe zostały zebrane do celów lub w inny sposób przetwarzane, do których nie są już potrzebne.
Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, zgłosi zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania.
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 ust. 1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w Farben Löwe GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Pełnomocnik ds. ochrony danych Farben Löwe GmbH lub inny pracownik zapewni natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Farben Löwe GmbH i nasza firma ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 17 ust. 1 DS-GVO o usunięcie danych osobowych, Farben Löwe GmbH podejmie odpowiednie środki, również o charakterze technicznym, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia zapewnić że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych od tych innych administratorów danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych Farben Löwe GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę w dyrektywach i rozporządzeniach prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. Uprzejmy 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Farben Löwe GmbH, może w każdej chwili zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych lub innego pracownika administratora danych. Pełnomocnik ds. ochrony danych Farben Löwe GmbH lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.
f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektywy i rozporządzenia prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 DS-GVO mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe były przesyłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpływa to na prawa i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Farben Löwe GmbH lub innego pracownika.
g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, co jest na podstawie art. 6 ust. 1 litery e lub f DS-GVO do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Farben Löwe GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy zapewnieniu roszczenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych.

Jeżeli Farben Löwe GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych przez Löwen GmbH do celów marketingu bezpośredniego, Löwen GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które w Farben Löwe GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do inspektora ochrony danych Farben Löwe GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.
h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenia prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w sposób w podobny sposób istotnie naruszony, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, do którego podmiot odpowiedzialny, a te przepisy prawne przewidują odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Löwen GmbH wdroży odpowiednie środki ochrony praw oraz ochrony wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić praw związanych z automatycznymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.
i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Google AdSense

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdSense na tej stronie. Google AdSense to usługa online, która umożliwia umieszczanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach osób trzecich, które pasują do treści danej strony osób trzecich. Google AdSense umożliwia targetowanie internautów w oparciu o zainteresowania, co jest realizowane poprzez generowanie indywidualnych profili użytkowników.

Firmą obsługującą komponent Google AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem komponentu Google AdSense jest integracja reklam na naszej stronie internetowej. Google AdSense umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu plików cookie Alphabet Inc. umożliwia analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google AdSense , dane do celów reklamy online i rozliczania prowizji na rzecz Alphabet Inc. przekazywać. W ramach tego procesu technicznego firma Alphabet Inc. Znajomość danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Alphabet Inc. służą między innymi do zrozumienia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie umożliwienia zestawienia prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Alphabet Inc. umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto jeden z Alphabet Inc. Pliki cookie, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Google AdSense wykorzystuje również tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona na stronach internetowych, aby umożliwić rejestrację pliku dziennika i analizę pliku dziennika, co umożliwia przeprowadzenie oceny statystycznej. W oparciu o osadzony piksel śledzący Alphabet Inc. rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz w które linki osoba, której dane dotyczą, kliknęła. Piksele śledzące są wykorzystywane między innymi do oceny przepływu osób odwiedzających witrynę internetową.

Dane osobowe i informacje, które obejmują również adres IP i są niezbędne do zbierania i rozliczania wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. za pośrednictwem Google AdSense. przeniesiony do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alfabet Inc. może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Program Google AdSense jest bardziej szczegółowo wyjaśniony pod tym linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.
12. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony serwisu zostały wywołane lub jak często i jak długo przeglądano podstronę. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie stosuje dodatek „_gat._anonymizeIp". Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym .

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających w naszej witrynie. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia zestawienia prowizji.

Ciasteczko służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę należącą do jej sfery wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Ewentualnie kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics. Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.


13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące zastosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikiem, a tym samym wyświetlanie internautom reklam dostosowanych do zainteresowań.

Operatorem usług Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu plików cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła on strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się w Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące wdrażania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak iw sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy wstępne zdefiniowanie niektórych słów kluczowych, które będą używane do wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki do pobrania wyniku wyszukiwania związanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do powiązanych tematycznie stron internetowych za pomocą automatycznego algorytmu iz uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm trzecich oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz wyświetlanie reklam osób trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, Google zapisuje tak zwany plik cookie konwersji. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do ustalenia, czy na naszej stronie internetowej były otwierane określone podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google zrozumienie, czy osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała przychód, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Z kolei wykorzystujemy te statystyki odwiedzin do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji danej osoby.

Cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strona internetowa odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. W związku z tym za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamie Google opartej na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej używanej przez siebie przeglądarki internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Więcej informacji i obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
15. Metoda płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych dla PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które reprezentują wirtualne konta prywatne lub firmowe. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane przez adres e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupujących.

Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.NaPrawidłowyl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „PayPal” jako opcję płatności podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do przetworzenia umowy kupna.

Przesyłanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazaniu. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu klienta.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązującą politykę prywatności PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
16. Metoda płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące natychmiastowego przelewu jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty Sofortüberweisung na tej stronie internetowej. Sofortüberweisung to usługa płatnicza umożliwiająca bezgotówkowe płacenie za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung oznacza procedurę techniczną, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca detaliczny może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Operatorem Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze „Sofortüberweisung” jako opcję płatności podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przesłane do Sofortüberweisung. Wybierając tę ​​opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności.

Dokonując zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przekazuje kod PIN i TAN firmie Sofort GmbH. Następnie Sofortüberweisung wykonuje przelew do sprzedawcy internetowego po technicznym sprawdzeniu salda konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia środków na koncie. Realizacja transakcji finansowej jest następnie automatycznie przekazywana sprzedawcy internetowemu.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże Sofortüberweisung również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazywaniu. Osoba wymieniana między Sofortüberweisung a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.