Ostrzeżenia (farba antykorozyjna)

Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07 GHS 08
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Informacja o szczególnych zagrożeniach dla człowieka i środowiska

H 226 Łatwopalna ciecz i pary
H
304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 317 Może powodować uczulenie. Powoduje reakcje skórne
H 336 Może powodować uczucie senności lub zawroty głowy.
H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Instrukcje bezpieczeństwa


P 233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P 273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P 302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304 +P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych Kategoria 1/i/Lb/2010: 500g/l -
rzeczywista zawartość LZO <400g/l