Ostrzeżenia (farba zabezpieczająca metal 3w1)

Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07
Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Informacja dotycząca szczególnego zagrożenia dla człowieka i środowiska
EUH 208 Zawiera oksym 2-butanonu. Może powodować reakcję alergiczną.
H 226 Łatwopalna ciecz i pary
H 317 Działanie uczulające na skórę
H 336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy


Instrukcje bezpieczeństwa


P 233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P 273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P 302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304+P340 JEŚLI WDYCHANIE: Wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej łatwe oddychanie.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych Kategoria 1/i/Lb/2010: 500g/l - rzeczywista zawartość LZO < 450g/l