Ostrzeżenia (ochronna farba do metalu)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS


GHS 02 GHS 07
Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Informacja o szczególnych zagrożeniach dla człowieka i środowiska

EUH 208 Zawiera oksym 2-butanonu. Może powodować reakcję alergiczną.
H 226 Łatwopalna ciecz i pary
H 317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
H 336 Może Wywoływać senność i ospałość


Instrukcje bezpieczeństwa


P 233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P 273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P 302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ : Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej łatwe oddychanie.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych
Kategoria 1/d/Lb/2010: 300g/l -
rzeczywista zawartość LZO <300g/l