Ostrzeżenia (bejca)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS

GHS 08
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Informacja dotycząca szczególnych zagrożeń dla człowieka i środowiska

EUH066 Powtarzający się kontakt może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
EUH 208 Zawiera oksym 2-butanonu. Może powodować reakcję alergiczną.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
Instrukcje bezpieczeństwa
P 233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P 273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P 302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych Kategoria 1/f/Lb/2010: 700g/l - rzeczywista zawartość LZO około 500g/l