Ostrzeżenia (farba do płytek)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (EG) nr 1272/2008 [CLP ]
Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia
Słowo sygnałowe: UWAGA
Ostrzeżenia o zagrożeniach
H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Instrukcje bezpieczeństwa
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie pal.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P264 Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/...
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/.
P305 + P351 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą + P338 przez kilka minut. Usuń wszelkie istniejące soczewki kontaktowe, jeśli to możliwe. Kontynuuj płukanie.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P405Przechowywać pod zamknięciem.P501Usunąć zawartość/pojemnik do odpowiednich utylizacji.