Ostrzeżenia (kolor betonu)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07 GHS 08
​Słowo ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń dla człowieka i środowiska
H 226 Łatwopalna ciecz i pary
H 315 Przyczyny działanie drażniące na skórę
H 335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H 373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie


Instrukcje bezpieczeństwa


P 233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty
P 273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P 302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić na świeże powietrze i przechowywać nadal w pozycji umożliwiającej oddychanie.
P 314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych Kategoria 1/i/Lb/2010: 500g/l - rzeczywista zawartość LZO <= 500g/l