Ostrzeżenia (podkład 2K)

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 GHS)

GHS 02 GHS 07
Hasło ostrzegawcze: Uwaga


Informacje dotyczące szczególnych zagrożeń dla człowieka i środowiska

H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H332 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe
H336 Może powodować senność lub zawroty głowy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Instrukcje bezpieczeństwa


P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Zakaz palenia.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P302 +P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P403 + P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu
P312 W przypadku złego samopoczucia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zawartość LZO w rozpuszczalnikach organicznych Kategoria 1/jLb /2010: 500g/l - rzeczywista zawartość LZO <450g/l